นักลงทุนสัมพันธ์

การประชุมผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Meeting)

คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น / Shareholder Meeting's Notification

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 / Invitation to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และสิ่งที่ส่งมาด้วย (ฉบับเต็ม) (วันที่เผยแพร่: 28/03/2567) 2.22 MB
Invitation to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders and Attachment (Full Version) (published: 28/03/2024) 1.94 MB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (วันที่เผยแพร่: 28/03/2567) 471.42 KB
Invitation to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (published: 28/03/2024) 405.74 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย / Attachment ดาวน์โหลด
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (วันที่เผยแพร่: 28/03/2567) 15.75 MB
Attachment 1 - The 2023 Annual Report (Form 56-1 One Report for the year 2023) (QR code) (published: 28/03/2024) 14.20 MB
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ (วันที่เผยแพร่: 28/03/2567) 502.75 KB
Attachment 2 - Information of the directors nominated for re-election to replace the directors retired by rotation (published: 28/03/2024) 661.26 KB
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท (วันที่เผยแพร่: 28/03/2567) 67.17 KB
Attachment 3 - Qualifications of the Independent Directors of the Company (published: 28/03/2024) 72.69 KB
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2567 (วันที่เผยแพร่: 28/03/2567) 105.76 KB
Attachment 4 - Information of the proposed auditors for the year 2024 (published: 28/03/2024) 158.07 KB
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (วันที่เผยแพร่: 28/03/2567) 94.24 KB
Attachment 5 - Information of the Independent Directors proposed by the Company as proxies of shareholders (published: 28/03/2024) 181.84 KB
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (วันที่เผยแพร่: 28/03/2567) 119.24 KB
Attachment 6 - The Company’s Articles of Association in relation to the Annual General Meeting of Shareholders (published: 28/03/2024) 123.81 KB
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ข้อปฏิบัติสำหรับการลงทะเบียน และการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (วันที่เผยแพร่: 28/03/2567) 164.16 KB
Attachment 7 - Guidelines for attending the AGM through Electronic Meeting (E-AGM) and the Appointment of Proxies (published: 28/03/2024) 149.29 KB
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (วันที่เผยแพร่: 28/03/2567) 150.39 KB
Attachment 8 - Question Form for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (published: 28/03/2024) 150.88 KB
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (วันที่เผยแพร่: 28/03/2567) 99.08 KB
Attachment 9 - Proxy Form A. (published: 28/03/2024) 60.09 KB
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (วันที่เผยแพร่: 28/03/2567) 182.66 KB
Attachment 9 - Form B. (published: 28/03/2024) 211.07 KB
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (วันที่เผยแพร่: 28/03/2567) 165.18 KB
Attachment 9 - Form C (published: 28/03/2024) 134.11 KB
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (วันที่เผยแพร่: 28/03/2567) 486.09 KB

สอบถามรายละเอียด

0 2632 1224 ต่อ 5775, 5776

หรือ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ต่อ 5126

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ