นักลงทุนสัมพันธ์

พัฒนาและปรับปรุงระบบงานให้มีบริการที่ดี ครอบคลุมทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพ

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น / Information for Shareholders

คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น / Shareholder Meeting's Notification

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 / 2021 Annual General Meeting of Shareholders

แจ้งเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 / Notification on the change a method of convening the 2021 Annual General Meeting of Shareholders ดาวน์โหลด
แจ้งเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 358KB
Notification on the change a method of convening the 2021 Annual General Meeting of Shareholders to electronic meeting (E-AGM) 358KB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 / Invitation to the 2021 Annual General Meeting of Shareholders ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเอกสารแนบ (ฉบับเต็ม) 2.6MB
Invitation to the 2021 Annual General Meeting of Shareholders and attachment (Full Version) 2.6MB
มาตราการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564
กรณีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
100KB
Measures and Guidelines for the Meeting to Prevent the Outbreak of Coronavirus Disease (COVID-19) 100KB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 2.8MB
Invitation to the 2021 Annual General Meeting of Shareholders 2.8MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย / Attachment ดาวน์โหลด
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] รายงานประจำปี 2563 15.2MB
Attachment 1 - 2020 Annual Report 15.2MB
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 409KB
Attachment 2 - Information of individuals nominated as directors to replace directors retired by rotation 409KB
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 441KB
Attachment 3 - Information of individuals nominated as the new directors 441KB
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] ข้อกำหนดกรรมการการอิสระของบริษัท 83KB
Attachment 4 - Qualifications of the Independent Directors of the Company 83KB
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 5] ข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2564 105KB
Attachment 5 - Information of the proposed auditors for the year 2021 105KB
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6] ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 95KB
Attachment 6 - Information of the Independent Directors proposed by the Company as proxy of shareholders 95KB
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 7] ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุม 113KB
Attachment 7 - The Company’s Articles of Association in relation to the 2021 Annual General Meeting 113KB
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 8] คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และขั้นตอนการประชุม 189KB
Attachment 8 - Explanation on the appointment of proxy, registration process, registration documents, vote casting and counting, and meeting procedure 189KB
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 9]
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
116KB
177KB
168KB
Attachment 9
Proxy Form A.
Proxy Form B.
Proxy Form C.
116KB
177KB
168KB
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 10] แผนที่สถานที่จัดการประชุม 189KB
Attachment 10 - Map of the venue of the Meeting 189KB

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (วันที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ 25 ธันวาคม 2563) // The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 (Publication date: December 25, 2020)

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 / Invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และเอกสารแนบ (ฉบับเต็ม) 2.4MB
Invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 (Full Version) 2.4MB
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 100KB
The Company’s Precautionary Measures and guidelines for holding the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 under the circumstance of Coronavirus 2019 (COVID-19) 100KB
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 1.2MB
Invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 1.2MB
สิ่งที่ส่งมาด้วย / Attachment ดาวน์โหลด
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและข้อกำหนดกรรมการอิสระของบริษัท 409KB
Attachment 1 - Information of individuals nominated as the new directors and qualifications of the Independent Directors of the Company 409KB
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น 148KB
Attachment 2 - Information of the Independent Directors proposed by the Company as proxy of shareholders 148KB
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 95KB
Attachment 3 - The Company’s Article of Association in relation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 95KB
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และขั้นตอนการประชุม 185KB
Attachment 4 - Explanation on the appointment of proxy, registration process, registration documents, vote casting and counting, and meeting procedure 185KB
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 5]
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
95KB
152KB
147KB
Attachment 5
Proxy Form A.
Proxy Form B.
Proxy Form C.
95KB
152KB
147KB
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6] แผนที่สถานที่จัดการประชุม 139KB
Attachment 6 - Map of the venue of the Meeting 139KB

สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมที่ศูนย์ดูแลลูกค้า

0 2631 1331 ต่อ 900

หรือ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ต่อ 201 , 223

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ