นักลงทุนสัมพันธ์

การประชุมผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Meeting)

คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น / Shareholder Meeting's Notification

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเอกสาร (ฉบับเต็ม) 1.72 MB
Invitation to the 2022 Annual General Meeting of Shareholders and Attachment (Full Version) 1.36 MB
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 444.85 KB
Invitation to the 2022 Annual General Meeting of Shareholders 559.53 KB
สิ่งที่ส่งมาด้วย ดาวน์โหลด
(ส่งที่ส่งมาด้วย 1) รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report 2564) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบฟอร์มการลงทะเบียน 9.97 MB
Attachment 1 - The 2021 Annual Report (Form 56-1 One Report for the year 2021) (QR code) and the Registration Form 8.89 MB
(ส่งที่ส่งมาด้วย 2) ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 489.79 KB
Attachment 2 - Information of individuals nominated as directors to replace directors retired by rotation 315.24 KB
(ส่งที่ส่งมาด้วย 3) ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท 81.68 KB
Attachment 3 - Qualifications of the Independent Directors of the Company 112.08 KB
(ส่งที่ส่งมาด้วย 4) ข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2565 101.83 KB
Attachment 4 - Information of the proposed auditors for the year 2022 130.93 KB
(ส่งที่ส่งมาด้วย 5) ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 94.31 KB
Attachment 5 - Information of the Independent Directors proposed by the Company as proxy of shareholders 182.70 KB
(ส่งที่ส่งมาด้วย 6) ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 109.27 KB
Attachment 6 - The Company’s Articles of Association in relation to the Annual General Meeting of Shareholders 132.73 KB
(ส่งที่ส่งมาด้วย 7) ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ 154.68 KB
Attachment 7 - Guidelines for attending the AGM through Electronic Meeting (E-AGM) and the Appointment of Proxies 123.44 KB
(ส่งที่ส่งมาด้วย 8) แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 169.10 KB
Attachment 8 - Question Form for the 2022 Annual General Meeting of Shareholders 169.35 KB
(ส่งที่ส่งมาด้วย 9) แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 97.02 KB
Attachment 9 - Proxy Form A. 134.80 KB
(ส่งที่ส่งมาด้วย 9) แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 182.82 KB
Attachment 9 - Proxy Form B. 183.50 KB
(ส่งที่ส่งมาด้วย 9) แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 166.17 KB
Attachment 9 - Proxy Form C. 205.83 KB

สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมที่ศูนย์ดูแลลูกค้า

0 2631 1331 ต่อ 900

หรือ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ต่อ 201 , 223

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ