บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564

การต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชัน

การแจ้งเบาะแส การกระทำความผิด