ร่วมแบ่งปัน สร้างสรรค์ประโยชน์สู่สังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัทได้ยึดมั่นในแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับนโยบายเพื่อประโยชน์ต่อสังคมใน 3 แนวทางหลัก คือ ด้านการส่งเสริมสังคม ในด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ทั้งนี้ ยังส่งเสริมให้พนักงานอาสาอาคเนย์ได้ร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ต่างๆ ภายใต้นโยบายเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

ไทยกรุ๊ป และอาสาอาคเนย์ ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ ให้ 3 รพ. จ.นครปฐม ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 

25 มกราคม 2565