ร่วมแบ่งปัน สร้างสรรค์ประโยชน์สู่สังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัทได้ยึดมั่นในแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับนโยบายเพื่อประโยชน์ต่อสังคมใน 3 แนวทางหลัก คือ ด้านการส่งเสริมสังคม ในด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ทั้งนี้ ยังส่งเสริมให้พนักงานอาสาอาคเนย์ได้ร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ต่างๆ ภายใต้นโยบายเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

เจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกงานกฐินพระราชทานวัดอรุณฯ ปี 2562

6 เมษายน 2564

อาคเนย์ Green Mart ส่งเสริมสุขภาพดีจากภายในและหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ

5 สิงหาคม 2562