กลุ่มธุรกิจ

ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์

ประกอบธุรกิจหลักด้วยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยลงทุน ในบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจลีซซิ่ง และมีแผนขยายการ ลงทุนไปยังธุรกิจอื่นๆ ที่มีความสามารถในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและ ยั่งยืนในอนาคต

business group bg business group bg

ธุรกิจของบริษัท

สายกลุ่มธุรกิจ TCC

บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ เป็นหนึ่งในสายธุรกิจประกัน และการเงินที่สำคัญของกลุ่ม ทีซีซี