ร่วมงานกับเรา

ด้วยเป้าหมายการเติบโตที่ท้าทาย เราจึงมองหาบุคลากร ที่มีคุณภาพเพื่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

Play

HAPPY WORK
HAPPY PLACE

เราให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมบุคลากร เพื่อการเป็น Trusted Companion เราจึงสรรหา พัฒนา รวมทั้งรักษาบุคลากร เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขจากภายใน เพื่อเป็น Life Solutions สามารถส่งความสุขไปยังลูกค้า และคู่ค้า มอบผลิตภัณฑ์ และบริการด้านประกันและการเงิน สามารถเป็นเพื่อนคู่คิดได้อย่างครบวงจร

“ACTSD” WE VALUE

เรามีค่านิยมองค์กรร่วมกันซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

WORK LIFE BALANCE

เพื่อคุณภาพชีวิตของบุคลากร เรามีสวัสดิการที่ครบครัน เสริมสร้างบุคลากรจากภายใน และมีโครงการพัฒนาทักษะความรู้ให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน รวมถึงทุนการศึกษาฯ เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
โบนัสประจำปี
เงินกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ
ประกันชีวิต
ค่ารักษาพยาบาล
ค่าทำฟัน
สวัสดิการ
เงินช่วยเหลือต่างๆ
สวัสดิการ
กู้เพื่อที่อยู่อาศัย
เงินกองทุน
ฌาปนกิจสงเคราะห์
ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พัก
เครื่องแบบพนักงาน

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ตำแหน่ง สาขา จำนวน
{{career.section}} {{career.branch}} {{career.capacity}} อัตรา ดูรายละเอียด