การพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมภิบาล เพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับทุกฝ่าย โดยมีการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ มีการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการของทุกบริษัทในเครือฯ ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค สามารถสร้างการเติบโตทางธุรกิจ สร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุกิจ และสังคม โดยยังคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวันของพนักงาน บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีนโยบายที่ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

หัวข้อ ดาวน์โหลด
กรอบและนโยบายการดำเนินงานด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน ดาวน์โหลด
นโยบายประหยัดพลังงาน ดาวน์โหลด
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ดาวน์โหลด
นโยบายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลด

โครงสร้างการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

โครงสร้างดำเนินงานด้านความยั่งยืน

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน


การกำหนดประเด็นด้านความยั่งยืน


บริษัทมีกระบวนการในการกำหนดและการจัดลำดับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน ดังนี้
  1. ศึกษาและวิเคราะห์ ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อาทิ ดัชนีชี้วัดจากตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ประเด็นความยั่งยืนจากบริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน แนวโน้มของอุตสาหกรรมในระดับ สากล ฯลฯ เพื่อนำมาระบุตัวตั้งต้นของประเด็นความสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัทครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
  2. จัดลำดับประเด็นความยั่งยืน โดยประเมินจากความสำคัญที่มีผลกระทบต่อบริษัท และพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการ ดำเนินกิจกรรม สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัททั้งภายในและภายนอก แล้วนำมาจัดลำดับใน รูปแบบ Materiality Matrix เพื่อทราบถึงระดับความสำคัญทั้งในส่วนของประเด็นที่มีความสำคัญต่อบริษัท และ ประเด็นที่มีความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  3. การทวนสอบความถูกต้องและครบถ้วน โดยนำผลการจัดลำดับประเด็นความยั่งยืนนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อพิจารณาความครบถ้วน ถูกต้อง และให้ความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงและเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสารของบริษัท ต่อไป
  4. พัฒนาการรายงานด้านความยั่งยืน บริษัทจะมีการทบทวนเนื้อหาสำคัญในรายงานด้านความยั่งยืนรวมถึงกระบวนการ จัดทำรายงานความยั่งยืนในทุกปี รวมทั้งเปิดรับความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียเพื่อพัฒนารายงานความยั่งยืน ในฉบับต่อ ๆ ไป

  

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

  

การพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยกรุ๊ป

  

มิติการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม


การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก


    จากอนุสัญญาประชาชาติระหว่างผู้นำ 190 ประเทศ ได้ให้คำมั่นสัญญาในการแก้ปัญหาวิกฤติโลกร้อน ด้วยการตั้งเป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ “Net Zero” ภายในปี 2050 และควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส และมีเป้าหมายลดก๊าซฯ ให้ได้อย่างน้อย 55% ต่ำกว่าปี 1990 ภายในปี 2030

    บริษัทฯ มีเป้าหมายในการร่วมลดก๊าซเรือนกระจกอย่างน้อย1,000 กิโลตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ภายในปี 2030 โดยส่งเสริมให้พนักงานทำงานบนระบบออนไลน์เพื่อลดการใช้เอกสารกระดาษ และมีเป้าหมายในการลดกระดาษจากกระบวนการทำธุรกิจอย่างน้อยปีละ 5% นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ตัวแทน ลูกค้า คู่ค้า ใช้บริการส่งใบคำขอออนไลน์ (e-Application) และรับกรมธรรม์ออนไลน์ (e-Policy) รวมถึงการขอใช้บริการหลังการขายผ่านระบบออนไลน์ ผ่านระบบ D-Life โดย 100 e-Application/ e-Policy = ต้นไม้ 1 ต้น โดยทุก ๆ ต้นไม้ 1 ต้นที่ได้จากการปรับกระบวนการในทำธุรกิจของบริษัทมาเป็นระบบออนไลน์ บริษัทจะสมทบปลูกเพิ่ม 1 ต้น โดยมีเป้าหมายในการปลูกต้นไม้รวมอยู่ที่ 100,000 ต้น หรือเทียบเท่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 900 -1,500 กิโลตัน/ปี

 

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าและชนิดและจำนวนหลอดไฟ

 

ปริมาณขยะและของเสียบริษัท

 

สื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและน้ำ

 

ปริมาณการใช้น้ำประปา