ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์

บริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล บนเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคง

ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์

ประกอบธุรกิจหลักด้วยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยลงทุน ผ่านธุรกิจประกัน และการเงิน รวมถึงขยายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่นๆ ที่มีความสามารถในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

ประกอบธุรกิจหลักด้วยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยลงทุน ผ่านธุรกิจประกัน และการเงิน รวมถึงขยายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่นๆ ที่มีความ สามารถในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

  • บริษัทที่มีธุรกิจหลักคือธุรกิจประกัน และการเงิน ที่ดำเนินธุรกิจมาหลายทศวรรษ ได้แก่ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับการยกย่องเป็น มหาวิทยาลัยประกันภัยแห่งแรกของไทย บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด ซึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้นำของธุรกิจรถเช่าองค์กร บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันภัยแห่งแรกของคนไทย รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และมั่นคง
  • บริษัทฯ จดทะเบียนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครั้งแรกในปี 2562 นับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นคง สร้างธรรมาภิบาล โปร่งใส เพื่อยกระดับองค์กรของทุกธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งสร้างประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทย

มั่นคง อย่างมีธรรมาภิบาล

ธุรกิจหลักภายใต้ ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในธุรกิจประกันและการเงิน

ประสบการณ์มากกว่า

82 ปี

ดูแลคนไทยมากกว่า

28 ล้าน
กรมธรรม์

มีพนักงานมากกว่า

2,000 คน

vision vision

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ลูกค้าและพนักงาน รัก ชื่นชม และเชื่อมั่นที่สุด และเราจะเป็นผู้นำธุรกิจทางการเงินในประเทศไทยและขยายการให้บริการไปยังภูมิภาคอาเซียนภายในปี 2025

mission mission

พันธกิจ

เราจะใช้เทคโนโลยีและข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน ที่ตอบโจทย์ ตรงใจ เข้าถึงได้ง่าย คุ้มค่าเงิน และส่งมอบบริการแบบเทสุดใจ เพื่อให้ลูกค้ามีความสุข

สารประธานกรรมการ

การดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลจะนำมาซึ่งกำไรอันชอบธรรม

เราจะยังคงรักษานโยบายในการบริหารงาน โดยคำนึงถึงความซื่อสัตย์ ดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจ และเข้าใจในความต้องการของลูกค้า ตระหนักถึงสังคมส่วนรวมเป็นสำคัญ

เจริญ สิริวัฒนภักดี

ประธานกรรมการ

สารประธานกรรมการ

การดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลจะนำมาซึ่งกำไรอันชอบธรรม

เราจะยังคงรักษานโยบายในการบริหารงาน โดยคำนึงถึงความซื่อสัตย์ ดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจ และเข้าใจในความต้องการของลูกค้า ตระหนักถึงสังคมส่วนรวมเป็นสำคัญ

เจริญ สิริวัฒนภักดี

ประธานกรรมการ

สารประธานกรรมการบริหาร

มุ่งมั่นเป็นผู้นำกลุ่มธุรกิจประกัน และการเงิน ยกระดับองค์กรสู่สากลเพื่อดูแลคนไทย และ เศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน

โดยมีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอย่างครบ วงจร มีการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มคุณค่าแก่ชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้า พันธมิตร ทางการค้า รวมถึงพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า อย่างต่อเนื่อง

โชติพัฒน์ พีชานนท์

ประธานกรรมการบริหาร

ธุรกิจในเครือ

ความภาคภูมิใจ

2563

รางวัลสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

2563

รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ลำดับที่ 3 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

2562

รางวัลสนับสนุนและส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทรางวัลความร่วมมือจากกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

2562

รางวัลแบรนด์ที่โดดเด่น ประจำปี 2562 (Outstanding Brand 2019) ในงาน 2019 Asia CEO Summit & Awards Ceremony จัดโดย Influential Brands และ Neo Target

2560

ประกาศเกียรติคุณศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น

2559

บริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนา การบริหารงานดีเด่น

2558

ประกาศเกียรติคุณศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น

คณะกรรมการบริษัท

คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี

ประธานกรรมการ

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

รองประธานกรรมการ

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการกำกับ ดูแลบรรษัทภิบาล

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ

รองประธานกรรมการ

นางกุลภัทรา สิโรดม

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ

นายผดุงเดช อินทรลักษณ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวัชรา ตันตริยานนท์

กรรมการอิสระ

นายบูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์

กรรมการอิสระ

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

กรรมการกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางอาทินันท์ พีชานนท์

กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร

นายสมชัย สัจจพงษ์

กรรมการ / กรรมการบริหาร /กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายอภิชัย บุญธีรวร

กรรมการ / กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์

ประธานกรรมการบริหาร /รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางอาทินันท์ พีชานนท์

รองประธานกรรมการบริหาร

นายสมชัย สัจจพงษ์

กรรมการ

นายอภิชัย บุญธีรวร

กรรมการ