ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์

บริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล บนเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคง

ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์

  • จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 มีลักษณะการประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจการเงิน และธุรกิจอื่น ๆ ที่มีความสามารถในการสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจประกันชีวิต ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ธุรกิจประกันวินาศภัย ผ่านบริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) และธุรกิจการเงิน ผ่านบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด

มั่นคง อย่างมีธรรมาภิบาล

ธุรกิจหลักภายใต้ ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในธุรกิจประกันและการเงิน

ประสบการณ์มากกว่า

82 ปี

ดูแลคนไทยมากกว่า

28 ล้าน
กรมธรรม์

มีพนักงานมากกว่า

2,000 คน

vision vision

วิสัยทัศน์

ไทยกรุ๊ป จะเป็นกลุ่มธุรกิจประกันและการเงินที่ลูกค้ารักและเชื่อมั่น พร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่ดีผ่านนวัตกรรมทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ

mission mission

พันธกิจ

เราจะใช้เทคโนโลยีและข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ ตรงใจ เข้าถึงได้ง่าย คุ้มค่าเงิน และส่งมอบบริการเพื่อให้ลูกค้ามีความสุข

ความภาคภูมิใจ

2563

รางวัลสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

2563

รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ลำดับที่ 3 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

2562

รางวัลสนับสนุนและส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทรางวัลความร่วมมือจากกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

2562

รางวัลแบรนด์ที่โดดเด่น ประจำปี 2562 (Outstanding Brand 2019) ในงาน 2019 Asia CEO Summit & Awards Ceremony จัดโดย Influential Brands และ Neo Target

2560

ประกาศเกียรติคุณศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น

2559

บริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนา การบริหารงานดีเด่น

2558

ประกาศเกียรติคุณศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น

คณะกรรมการบริษัท

คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี

ประธานกรรมการ

ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

รองประธานกรรมการ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ดร.กุลภัทรา สิโรดม

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ดร.บูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการปฏิรูปองค์กร / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับความเสี่ยง

นายวัชรา ตันตริยานนท์

กรรมการอิสระ

นายอนุวัฒน์ จงยินดี

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน / กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

นางกิตติยา โตธนะเกษม

กรรมการ / ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง / กรรมการปฏิรูปองค์กร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการปฏิรูปองค์กร / กรรมการกำกับความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางอาทินันท์ พีชานนท์

กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร /กรรมการปฏิรูปองค์กร / กรรมการกำกับความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดร.อภิชัย บุญธีรวร

กรรมการ / กรรมการบริหาร /กรรมการกำกับความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์

ประธานกรรมการบริหาร

นางอาทินันท์ พีชานนท์

รองประธานกรรมการบริหาร

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

รองประธานกรรมการบริหาร

ดร.อภิชัย บุญธีรวร

กรรมการบริหาร