การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

นโยบาย

หัวข้อ ดาวน์โหลด
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 1.93 MB
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 0.22 MB
นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท 0.89 MB
นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในรูปแบบกึ่งรวมศูนย์ (Matrix Organization) 0.25 MB
นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 0.49 MB
นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน 4.7 MB
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 1.56 MB
นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน 1.77 MB
นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด 1.37 MB
นโยบายการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูล 0.75 MB
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย 0.58 MB
นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร 1.05 MB
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 0.21 MB
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 1.02 MB
นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง 1.8 MB
นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน 0.08 MB
นโยบายการบริหารจัดการด้านภาษี 0.11 MB
นโยบายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ENP-Environmental Policy) 0.07 MB
นโยบายบริหารความเสี่ยง 0.2 MB
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความพร้อมด้านการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ 0.21 MB

สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมที่ศูนย์ดูแลลูกค้า

0 2631 1331 ต่อ 5775, 5776

หรือ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ต่อ 5126

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ