การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

นโยบาย

หัวข้อ ดาวน์โหลด
นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี 7.8MB
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 232KB
นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท 792KB
นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและร่วม 2.5MB
นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 509KB
นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน 650KB
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 1.6MB
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 108KB
นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด 173KB
นโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 4.1MB
นโยบายการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูล 782KB
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต 7.4MB
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บมจ.อาคเนย์ประกันภัย 7.4MB
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บจ. อาคเนย์แคปปิตอล 2.1MB
รายชื่อบริษัทพันธมิตร 249KB
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย 607KB
นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร 219KB
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 219KB
นโยบายบริหารความเสี่ยง 5.96MB

สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมที่ศูนย์ดูแลลูกค้า

0 2631 1331 ต่อ 900

หรือ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ต่อ 201 , 223

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ