การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

กฎบัตร

หัวข้อ ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 3.15 MB
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 3.04 MB
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 1.71 MB
กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน 1.59 MB
กฎบัตรคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง 0.1 MB
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 0.71 MB
กฎบัตรคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
และ "บริษัทย่อย"
0.56 MB

สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมที่ศูนย์ดูแลลูกค้า

0 2631 1331 ต่อ 5775, 5776

หรือ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ต่อ 5126

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ