set-esg-rating

ข่าวสาร ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ได้รับการจัดอันดับ “หุ้นยั่งยืน ระดับ A” พร้อมคว้า “CGR 5 ดาว ดีเลิศ”

ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ได้รับการจัดอันดับ “หุ้นยั่งยืน ระดับ A” พร้อมคว้า “CGR 5 ดาว ดีเลิศ”

10 พฤศจิกายน 2566

    ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน หนึ่งในสายธุรกิจหลักของกลุ่มทีซีซี ได้รับการจัดอันดับเป็น “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2566 หรือ SET ESG Rating ระดับ A จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) พร้อมได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย หรือ CGR 5 ดาว ระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) สะท้อนให้เห็นถึงการกำกับดูแลกิจการได้อย่างดีเยี่ยมของบริษัทฯ คำนึงถึงผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งมุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืนให้กับทั้งธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 

    นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่า “เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ได้รับการจัดอันดับหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ในระดับ A จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยังได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย CGR 5 ดาว หรือระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ซึ่งทั้ง 2 ความสำเร็จนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้นำในการสร้างความมั่นคงทางการเงินและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนเพื่อคนไทย ซึ่งไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนโดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล การกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส คำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างความยั่งยืนให้กับทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้วางแผนการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน หรือ SD Roadmap 5 ปี ของทั้งกลุ่มบริษัทฯ พร้อมกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อทบทวนและปรับปรุงผลการดำเนินงานให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาวได้ตามเป้าหมายขององค์กร”

 

    สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาของการจัดอันดับหุ้นยั่งยืน หรือ SET ESG Rating ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประเมินจากการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนขององค์กรทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สำหรับเกณฑ์การประเมิน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies หรือ CGR Checklist ทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ได้ประเมินจากสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ