selife-cac

ข่าวสาร SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต ได้รับการรับรอง เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)

SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต ได้รับการรับรอง เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)

12 ธันวาคม 2566

    บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SE Life ผ่านการรับรองเข้าร่วมเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นครั้งแรก โดยมีนางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนรับมอบประกาศนียบัตร จากนายอนุวัฒน์ จงยินดี กรรมการพิจารณา ในงาน CAC National Conference 2023 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของ SE Life ซึ่งเป็นหนึ่งในสายธุรกิจหลักของไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและยั่งยืนให้กับองค์กร สังคม และประเทศชาติ ผ่านการปลูกฝัง ป้องกัน และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริตในทุกด้าน โดยคณะกรรมการได้พิจารณาจากผลการประเมินการต่อต้านคอร์รัปชัน ผ่านเอกสารประกอบของบริษัทที่ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจาก CAC รวมถึงบริษัทมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง