anticorruption

ข่าวสาร ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ แสดงจุดยืนต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ แสดงจุดยืนต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

16 มกราคม 2566

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี (กลางขวา) ให้เกียรติบรรยายในงานปาฐกถาพิเศษ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ที่จัดขึ้นโดยบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงาน พร้อมแสดงจุดยืนในการเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมี ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม รองประธานกรรมการ (ที่ 4 จากขวา) นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 4 จากซ้าย) นางอาทินันท์ พีชานนท์ รองประธานกรรมการบริหาร (กลางซ้าย) และคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมต้อนรับ